Home » Garantie

Garantie

Glas in Lood Atelier van Leeuwen is een handels naam van ‘van Leeuwen Glas & Montage Bedrijf

​GLAS IN LOOD TUSSEN ISOLATIEGLAS

Door de dikte van het glas in lood in dubbele beglazing is soms aanpassing van de kozijnen noodzakelijk. Bij smalle sponningen kan soms het zwarte isolatierubber zichtbaar zijn.

Bij glas in lood tussen isoglas kan door het gewicht een dusdanige werking ontstaan dat de absolute dichtheid van het isoglas beslist NIET kan worden gegarandeerd.

Bij enkel glas in loodramen is een afdichtingskit gebruikt en is het noodzakelijk om de oude ramen opnieuw in het lood te zetten/renoveren en niet gekit; voordat deze in dubbel glas worden geplaatst.

Voor plaatsing in dubbelglas worden de glas in loodramen schoongemaakt, echter het blijft een ambachtelijk product waarbij geen enkele verantwoordelijkheid kan worden genomen voor achtergebleven sporen van snijolie, soldeervloeistof, vegen, stof en andere verontreinigingen op het glas of het lood. Ook kleine krasjes en onregelmatigheden in het glas dienen te worden geaccepteerd.

Bestaande glas in loodramen die in isolatieglas geplaatst moeten worden, worden ingekort aan alle zijden daarbij proberen wij zoveel mogelijk het originele patroon te behouden. Opnieuw in het lood zetten is altijd noodzakelijk! Blank glas van bestaande ramen wordt meestal vervangen door nieuw glas i.v.m. verwering en/of krassen.

Nieuw lood en solderingen worden behandeld met patina om de authentieke look te benaderen. Door het patineren kan er mogelijk condens ontstaan tussen het glas, wij proberen dit te voorkomen door het gepatineerde glas in lood ca. 2 weken te laten uitwazen alvorens de ramen tussen isolatieglas worden geplaatst.

Bij extreme weersomstandigheden warm/koud kan er condens tussen de ramen ontstaan; de ramen zijn dus niet lek!De condens verdwijnt vanzelf weer.

Conclusie: Glas in Lood is een ambachtelijk product en levert in combinatie met moderne technieken als isolerende beglazing een aantal problemen op.

Daarom kan hierop geen enkele garantie worden gegeven.

Indien u ons opdracht geeft tot het vervaardigen van glas in lood tussen isolatieglas, gaat u akkoord met bovenstaande punten.

Reguliersdwarsstraat 12B, 1947 GGBeverwijk / KvK 34239581 / BTWnr. NL190483283B01

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door:

Glas in Lood Atelier van Leeuwen

is een handels naam van :

van Leeuwen Glas & montage bedrijf

adres Reguliersdwarsstraat 12 B

postcode 1947 GG

vestigingsplaats BEVERWIJK

KvK nr 34239581

BTW.no NL-1904.83.283.B01

hierna te noemen opdrachtnemer.

2.Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

3.Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Onder opdracht wordt tevens verstaan de aanneming van een werk.

4.Door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtgever de voorwaarden van opdrachtnemer.

5.Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

6.Opdrachtnemer zal geen beroep doen op deze voorwaarden in contracten met consumenten indien deze voorwaarden een inbreuk maken of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument.

Artikel 2. Offerte

Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld. Is geen termijn vermeld dan geldt een termijn van veertien dagen.

Artikel 3. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

1. Opdrachtnemer aanvaardt alleen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2. Eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever laten echter de toepasselijkheid van de voorwaarden van opdrachtnemer onverlet.

3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever vinden alleen toepassing op de daarvoor bestemde opdracht.

Artikel 4. Verplichtingen van opdrachtnemer

Opdrachtnemer verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst uit te voeren.

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer op tijd kan beschikken over:

a.de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van opdrachtnemer;

b. het terrein en/of de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;

c.voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.

d. Elektriciteit en water.

2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een vergoeding van de in lid 1 genoemde zaken tenzij anders overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst.

3. Als de opdrachtgever zelf zorg draagt voor de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, is hij aansprakelijk wanneer dit niet of niet tijdig geschiedt.

Artikel 6. Extra onvoorziene kosten

1.Opdrachtnemer is gerechtigd extra onvoorziene kosten, welke ontstaan door een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak door te berekenen aan de opdrachtgever.

2.Van onvoorziene kosten is sprake indien de kosten zijn ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst en die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien.

3.Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen van de onvoorziene kosten.

Artikel 7. Prijzen

1. De door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.

2. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 8. Meer- en minderwerk

1. Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever.

2. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.

Artikel 9. Opschorting en intrekken

1.Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond van een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van zijn schade.

2.Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.

3.Opdrachtgever zal bij intrekking van de opdracht eveneens aan opdrachtnemer als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.

4.Een partij die verplicht is het eerste te presteren, is bevoegd de nakoming van haar prestatie op te schorten als gegronde vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet, of niet tijdig zal nakomen.

Artikel 10. Klaagtermijn en garantie

1. Opdrachtnemer is verplicht goed en deugdelijk werk af te leveren dat voldoet aan de wettelijke eisen en de overeenkomst.

2. Opdrachtgever is verplicht meteen na de (op)levering van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken. Deze inspectie dient te geschieden binnen acht dagen na oplevering.

3. Gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt dienen binnen acht dagen na oplevering schriftelijk en gespecificeerd te worden gemeld aan opdrachtnemer.

4. Gebreken die bij grondig onderzoek niet waarneembaar waren moeten door de opdrachtgever binnen 8 dagen na het waarnemen van deze gebreken aan opdrachtnemer schriftelijk worden gemeld.

5. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld gebreken te controleren.

6. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet volledig aan opdrachtnemer verstrekken van informatie, welke de opdrachtgever verplicht is te verstrekken.

7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven.

8. Indien de opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name genoemde fabrikanten of leveranciers zal opdrachtnemer niet gehouden zijn tot een verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant of de leverancier van deze onderdelen of materialen bereid is jegens opdrachtnemer te aanvaarden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is niet verplicht geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever, niet zijnde consument, te vergoeden voor een hogere som dan het bedrag waarvoor zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval dekking biedt.

Artikel 12. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na verzending van de nota.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.

3. Na deugdelijk in gebreke stelling is opdrachtnemer gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van e 115.

5. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer opdrachtgever in verzuim is, of één van de partijen de overeenkomst heeft ontbonden.

Artikel 13. Ontbinding

Blijft één van de partijen in gebreke nadat deze partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij:

-in staat van faillissement geraakt

-surséance van betaling of schuldsanering aanvraagt

-zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd

-bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor totdat opdrachtgever volledig aan zijn (betalings)verplichting heeft voldaan.

Disclaimer & Privacy policy

1.1 DISCLAIMER

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door van Leeuwen Glas & Montage Bedrijf. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

2.1 PRIVACY POLICY
van Leeuwen Glas & Montage Bedrijf bedankt je voor het vertrouwen dat je in ons stelt en we beloven zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om te gaan. Informatie verstrekt aan van Leeuwen Glas & Montage Bedrijf worden niet aan derden doorgegeven.Om je een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we in sommige gevallen gegevens van je nodig. Als je van Leeuwen Glas & Montage Bedrijf via de site benadert, worden bijvoorbeeld je naam, e-mailadres, postcode en eventuele interesses opgeslagen. Deze gegevens geven we niet door aan derden, maar gebruiken we uitsluitend voor diensten waarom je specifiek hebt gevraagd, bijvoorbeeld wanneer je hebt aangegeven dat je een prijsopgave wilt ontvangen.

2.1.1 Catalogus
Als je bij ons een catalogus aanvraagt, geef je ons de benodigde gegevens zoals je naam en adres om je aanvraag te kunnen behandelen. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

2.1.2 Klanten en Service
Als je contact opneemt met ons kunnen we je vragen naar je naam, adres en emailadres om een antwoord te kunnen geven op je vragen of opmerkingen.

2.1.3 Website
De van Leeuwen Glas & Montage Bedrijf website gebruikt geen cookies om voorkeuren te bewaren.

2.1.4 van Leeuwen Glas & Montage Bedrijf geeft geen informatie door aan derden
van Leeuwen Glas & Montage Bedrijf geeft GEEN persoonlijke informatie van haar klanten door aan partijen buiten van Leeuwen Glas & Montage Bedrijf. van Leeuwen Glas & Montage Bedrijf zal deze informatie slechts voor interne doeleinde gebruiken of t.b.v. de levering en alles wat daarbij hoort. van Leeuwen Glas & Montage Bedrijf zal deze gegevens niet openbaar maken tenzij noodzakelijk om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen. We kunnen je gegevens onthullen als ons dat wettelijk verplicht wordt.

2.1.5 Wat doet van Leeuwen Glas & Montage Bedrijf ter bescherming van persoonlijke gegevens? We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

2.1.6 Hoe werkt van Leeuwen Glas & Montage Bedrijf haar Privacy policy bij?
Deze Privacy policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kan je aan de datum die onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in deze Privacy policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al je gegevens. Als je onze website bezoekt, ga je akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Privacy policy.

2.1.7 Gegevens bijwerken
Als je wilt dat we je adresgegevens bijwerken of als je vragen hebt over de bescherming van persoonlijke gegevens of over je persoonlijke gegevens, kan je op de volgende manieren contact met ons opnemen : via telefoonnummer

0251-24 12 55

of schrijf ons:

van Leeuwen Glas & Montage Bedrijf, Afdeling Marketing
Betreft: Bescherming persoonsgegevens
Reguliersdwarsstraat 12B
1947 GG Beverwijk

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

1.3 EXTERNE LINKS
Er kunnen links naar andere websites op de van Leeuwen Glas & Montage Bedrijf website staan die totaal onafhankelijk opereren van van Leeuwen Glas & Montage Bedrijf en waar van Leeuwen Glas & Montage Bedrijf geen zeggenschap over heeft. We verzorgen enkel links naar andere websites ter informatie en gemak voor jou. Het kan zijn dat andere websites een eigen Privacy policy hebben en we adviseren die goed door te lezen als je een bezoek brengt aan deze websites. van Leeuwen Glas & Montage Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.

1.4 INTELLECTUEEL EIGENDOM

Cookies

Voorgestelde tekst: Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.